W związku z ograniczeniami związanymi z sytuacją w Polsce zostały naniesione zmiany w regulaminie. Poprzednią wersją regulaminu można zobaczyć tutaj.

I. Cele

1. Promocja zdrowego stylu życia.
2. Popularyzacja aktywności na świeżym powietrzu.
3. Ukazanie walorów przyrodniczych Wyżyny Śląskiej.
4. Stworzenie alternatywy dla biegów górskich w postaci biegów o charakterze górskim na polskich wyżynach.

II. Organizatorzy

Organizatorem Silesian Highland Half Marathon V (dalej także jako „Impreza”) są:

1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Lokalnego „Nowa Wieś i Okolice”
Ul. Zawadzkiego 163
42-460 Nowa Wieś
NIP: 625-23-71-644
REGON: 240917178

2. Qualifit Leszek Sar
Ul. Zawadzkiego 90
42-460 Nowa Wieś
NIP: 6491528480
REGON: 273932918

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Silesian Highland Half Marathon V w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.), jest Qualifit Leszek Sar z siedzibą w Nowej Wsi, 42-460 Nowa Wieś, ul. Zawadzkiego 90 (zwany dalej „Qualifit”). Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Silesian Highland Half Marathon V zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Silesian Highland Half Marathon V także we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji Imprezy.

III. Termin i miejsce

1. Półmaraton (zwany dalej „Biegiem”) odbędzie się 11 lipca 2020 r. na terenie gmin Mierzęcice, Bobrowniki i Psary w powiecie będzińskim.
2. Start Biegu będzie miał miejsce przy budynku OSP w Nowej Wsi (ul. Zawadzkiego 163).
3. Meta Biegu zostanie zlokalizowana na boisku szkolnym przy Gimnazjum im. Janusza Kusocińskiego w Nowej Wsi (ul. Zawadzkiego 161).
4. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Imprezy, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na stronie internetowej Organizatora: www.silesianhighland.com, (zwanej dalej „Stroną Internetową”) nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Imprezy oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.

IV. Program zawodów

Piątek, 10 lipca 2020 r.

18:00 – 20:00 – Wydawanie pakietów startowych dla zawodników Biegu

Sobota, 11 lipca 2020 r.

SILESIAN HIGHLAND HALF MARATHON V

7:00 – 7:50 – Wydawanie pakietów startowych dla zawodników Półmaratonu
7:55 – Odprawa techniczna dla uczestników Półmaratonu
8:00 – Start Silesian Highland Half Marathon V
11:30 – Limit czasu dla maratonu

V. Trasa

1. Silesian Highland Half Marathon (zwany dalej „Półmaratonem”) odbędzie się na dystansie ok. 22 km. Ok. 80 % trasy to ścieżki polne oraz leśne. Pozostałą część stanowi nawierzchnia asfaltowa.
2. Na trasie Biegów będą osoby kontrolujące obecność zawodników w poszczególnych punktach.
3. Na trasie Półmaratonu zlokalizowany będzie 1 punkt kontrolny, na którym zostanie zanotowany międzyczas.
4. W trakcie biegu zawodnicy mają obowiązek poruszać się wyłącznie po trasie określonej przez Organizatora.
5. Trasa zostanie dokładnie oznaczona przez Organizatora. Szczegóły sposobu oznaczenia zostaną podane w komunikacie technicznym.
6. Komunikat techniczny zostanie przesłany zawodnikom na podane przy rejestracji adresy e-mail oraz zamieszczony na stronie imprezy najpóźniej 1 dzień przed Biegami.
7. Szczegółowy i ostateczny przebieg trasy zostanie opublikowany na Stronie Internetowej najpóźniej 1 dzień przed Biegami. Dodatkowo przed Biegiem odbędzie się odprawa dla zawodników, gdzie podane zostaną wszystkie potrzebne informacje.
8. Na trasie Biegu przebywać mogą jedynie Uczestnicy, obsługa Imprezy oraz pojazdy posiadające przepustkę Organizatora.

VI. Baza zawodów

1. Baza zawodów znajdować się będzie na terenie OSP w Nowej Wsi, ul. Zawadzkiego 163, w gminie Mierzęcice (zwana dalej „Bazą zawodów”).
2. W Bazie zawodów znajdują się biuro zawodów.
3. Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu Biura Zawodów będzie podana w Komunikacie Technicznym.

VII. Punkty kontrolne

1. Na trasie Półmaratonu znajduje się 1 punkty kontrolny.

VIII. Punkty odżywiania i nawadniania.

1. Na tasie Półmaratonu będzie znajdował się 1 punkt odżywczy.
2. Na Punktach odżywczych Zawodnicy mogą zabrać paczki, ale nie mogą ich spożywać w miejscu wydawania.

IX. Zasady uczestnictwa

1. W Biegach może wziąć udział każdy pełnoletni Uczestnik.
2. Warunkiem udziału Uczestnika jest:
1) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego
2) Wyrażanie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZLA (Polski Związek Lekkiej Atletyki), dostępnych na stronie internetowej www.pzla.pl
3) Akceptacja udziału w Biegach na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości Biegów, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W Biegach powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia oraz nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Biegach.
4) Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, w tym oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w Silesian Highland Half Marathon V, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku, w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników, informacji dotyczących promocji i marketingu produktów i usług Qualifit oraz ankiet i informacji organizacyjnych dotyczących Silesian Highland Half Marathon V. Dane osobowe uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Qualifit przy realizacji Imprezy i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzania, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.).
5) Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystywanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika. Uczestnik udziela Organizatorom niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na wykorzystywanie utrwalonego wizerunku na polach eksploatacji:
a) Utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
b) Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub partnera w zakresie jego udziału w imprezie Silesian Highland Half Marathon V
c) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej
d) Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
e) Publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
f) Zamieszczanie i publikowanie w prawie, na stronach internetowych, plakatach i billboardach,
g) Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych,
h) Publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w Imprezie w postaci zdjęć z trasy Biegów (link do zdjęć i materiałów video zostanie umieszczony przy nazwisku uczestnika).
6) Dokonanie zapisu na zasadach określonych w punkcie XI Regulaminu poniżej.
7) Poddanie się weryfikacji w biurze zawodów w dniach 10-11.07.2020 r., zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

X. Limity

1. Na trasie Biegów wyznaczone są limity czasu, których przekroczenie będzie skutkować dyskwalifikacją Uczestnika.
2. Limity czasu na pokonanie Silesian Highland Half Marathon V- 3 godziny 30 minut.
3. Dodatkowo uczestników półmaratonu będą obowiązywały limity na puncie kontrolnym. Zostaną one podane w komunikacie technicznym.
4. Limit uczestników Silesian Highland Half Marathon V- 150 biegaczy
5. W momencie osiągnięcia limitu zgłoszeń każdy Uczestnik ma 7 dni na opłacenie wpisowego, o czym zostanie poinformowany mailem. W przypadku braku opłaty zgłoszenie zostanie usunięte, a miejsce na liście przypadnie osobie z listy rezerwowej.

XI. Zapisy

1. Zgłoszeń można dokonywać drogą elektroniczną poprzez Stronę Internetową www.silesianhighland.com
2. Zapisy na Biegi rozpoczną się 18.12.2019 r. i będą trwać do 7.07.2020 r.
3. Osoby chcące zmienić opłacony dystans muszą zgłosić tą decyzję do 7.07.2020 r. poprzez wiadomość mailową na adres: biuro@silesianhighland.com
4. Osoby zmieniające dystans muszą dopłacić różnicę między kwotą opłaconą, a stawką wpisowego danego dnia. Przy niższej opłacie startowej za dany bieg niż było opłacone startowe, można przekazać nadpłatę dla innej osoby.

XII. Wpisowe

1. Opłata za udział w zawodach zależy od terminu rejestracji i wpłynięcia wpisowego na konto Organizatora:

Silesian Highland Half Marathon V:

39 zł – cena promocyjna dla pierwszych 100 osób zapisanych na liście startowej* (Pula osób obowiązuje zawodników na wszystkich dystansach).
49 zł – zgłoszenie i wpisowe do 7 lipca 2020 r.
59 zł – zgłoszenie i wpisowe w Biurze Zawodów.

*Liczba Porządkowa na Liście Zapisów. Zapisany zawodnik ma 7 dni na opłacenie biegu, w przeciwnym razie cena promocyjna przestaje obowiązywać.

2. Mieszkańcy gminy Mierzęcice i Psary są zwolnieni z opłaty startowej.
3. Wpisowe będzie aktualizowane na listach startowych w każdy wtorek.

XIII. Konto bankowe

Opłatę za udział w zawodach należy uiścić przelewem na konto: 05 1050 1591 1000 0092 2194 8228 (ING Bank Śląski S.A.) Qualifit Leszek Sar Ul. Zawadzkiego 90 42-460 Nowa Wieś W tytule wpłaty proszę podać imię, nazwisko, miejscowość + dystans. *przy wpłatach za więcej niż 3 osoby prosimy listę osób przesłać mailem na adres: biuro@silesianhighland.com o tytule „Opłaty startowe”.

XIV. Zwroty wpisowego

Zwroty wpisowego przy wcześniejszej rezygnacji ze startu i skutecznym poinformowaniu Organizatorów są możliwe na następujących warunkach:
1. W przypadku rezygnacji ze startu do 31.05.2020 r.: zwrócona zostanie całkowita kwota wpłaconego wpisowego.
2. Rezygnacja po 31.05.2020 r. lub niestawienie się na starcie zawodów nie uprawnia do zwrotu wpisowego.
3. Do 7.07.2020 r. Zawodnik może przekazać swoje wpisowe na rzecz innej osoby startującej po wcześniejszym skutecznym dostarczeniu danych tej osoby.

XV. Faktury

1. Osoby, które chcą otrzymać fakturę VAT powinny przesłać odpowiednie dane mailem na adres: biuro@silesianhighland.com o tytule „Faktura SHM” w ciągu 3 dni od dokonania wpłaty.
2. Akceptując Regulamin, Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie/udostępnianie faktur bez podpisu odbiorcy, w formie elektronicznej. Zgoda ta nie wyłącza prawa Organizatora do wystawiania i przesyłania faktur w formie papierowej.

XVI. Zasady obowiązujące na trasie

1. Zasady przyrody [1] Niedozwolone są wszelkie czynności mogące naruszyć piękno naturalnych obszarów, przez które prowadzi trasa biegu, zwłaszcza porzucanie wszelkich śmieci (w tym nakrętki od żeli), niszczenie roślinności, zakłócanie spokoju zwierząt. [2] W celu ochrony przyrody śmieci należy wyrzucić do worków na śmieci zlokalizowanych w kilku punktach albo należy schować do plecaka. jednorazowe kubki należy wrzucać bezpośrednio do worków na śmieci na punktach odżywczych. [3] Zachęcamy również do zbierania śmieci zostawionych przez innych biegaczy.

2. Zasady etyczne [1] W biegu mogą uczestniczyć tylko oficjalnie zgłoszeni i opłaceni zawodnicy. [2] W trakcie całych zawodów należy poruszać się wyłącznie po trasie wskazanej przez Organizatora. W momencie zboczenia z trasy należy wrócić tą samą drogą wrócić do ostatnich znaków i kontynuować bieg zgodnie z oficjalną trasą. [3] Pomoc osób trzecich jest dopuszczona w strefach punktów odżywczych. Jakakolwiek pomoc na trasie poza wyznaczonymi strefami jest niedozwolona. [4] Każdy zawodnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy kontuzjowanym i potrzebującym pomocy ( zawiadomienie pomocy medycznej). [5] Zabronione jest stosowanie środków dopingujących. [6] Numer startowy powinien być umieszczony w sposób widoczny dla innych zawodników, kibiców i sędziów. [7] Zawodnik rezygnujący z biegu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie organizatora.

3. Koniecznym jest zastosowanie się na trasie do zasad ruchu drogowego.
4. Nieprzestrzeganie przez zawodnika wyżej wymienionych zasad grozi otrzymanie kary czasowej lub w skrajnych przypadkach dyskwalifikacją.

XVII. Bezpieczeństwo

1. Obowiązek ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii Zawodników.
2. Organizatorzy nie zapewniają depozytu.
3. Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
5. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
6. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu.
7. Organizator zaleca Uczestnikom wykonanie profilaktycznych badań lekarskich mogących potwierdzić brak przeciwwskazań do udziału w Biegu.

XVIII. Zejście z trasy

1. Jeśli Zawodnik wycofa się w trakcie rywalizacji musi niezwłocznie poinformować o tym Organizatorów.
2. Osoby, które nie zgłoszą swojego zejścia z trasy mogą zostać obciążone kosztami nieuzasadnionej akcji poszukiwawczej.
3. Organizator w miarę możliwości logistycznych będzie zapewniał transport do Bazy zawodów Zawodnikom rezygnującym w Punktach odżywczych.
4. Jeśli Zawodnik zdecyduje się, aby wycofać się z Biegu w Punkcie odżywczym powinien poinformować o tym osoby reprezentujące Organizatora znajdujące się w danym punkcie.
5. Jeśli Zawodnik wycofa się z Biegu poza Punktem odżywczym musi poinformować o tym niezwłocznie Organizatora, po czym w miarę możliwości próbuje dotrzeć do najbliższego punktu lub drogi asfaltowej.

XIX. Wyposażenie na trasie

1. W trakcie trwania całych zawodów każdy z Zawodników musi posiadać przy sobie wyposażenie obowiązkowe wskazane dla trasy, na której startuje.
2. Wyposażenie może być kontrolowane przez Organizatora przed startem, na trasie jak i na mecie zawodów.
3. Brak niezbędnego wyposażenia będzie skutkować naliczeniem kary czasowej dla Zawodnika.
4. Wysokość kary czasowej w przypadku braku poszczególnych elementów wyposażenia obowiązkowego zostanie podana w późniejszym terminie na Stronie Internetowej i w komunikacie technicznym.

XX. Wyposażenie obowiązkowe

1. Numer startowy (umieszczony na wierzchu w taki sposób by zawsze był widoczny i możliwy do odczytania).
2. Telefon komórkowy z baterią działającą co najmniej przez kilkanaście godzin.
3. Plecak.

XXI. Świadczenia

1. Udział w zawodach.
2. Numer startowy.
3. Elektroniczny pomiar czasu.
4. Pamiątkowe medale dla osób, które ukończą bieg.
5. Dostęp do materiałów foto-wideo z imprezy.
6. Zabezpieczenie medyczne.
7. Otrzymywanie informacji na temat Biegu wraz z wynikami na skrzynkę mailową lub drogą SMS-ową.

XXII. Pamiątkowa koszulka

1. Podczas rejestracji każdy z Zawodników może zakupić oryginalną koszulkę Silesian Highland Marathon w cenie 39 zł. Osoby, które nie zaznaczyły opcji z koszulką podczas rejestracji, mogą domówić ją do 14.06.2020 roku. Koszulka będzie dostępna również w sprzedaży w Bazie zawodów w dniu Imprezy w cenie 39 zł- jednak Organizator nie zapewnia dostępu wszystkich rozmiarów.
2. Osoby, które zamówią koszulkę po 14.06.2020 r. mogą nie otrzymać danego rozmiaru w dniu biegu. W takim przypadki osobom tym podlega prawo zwrotu pieniędzy lub wybór innego rozmiaru koszulki.

XXIII. Kategorie

Podczas Silesian Highland Half Marathon V Zawodnicy będą sklasyfikowani w następujących kategoriach:
1. Kategoria OPEN kobiet i mężczyzn

XXIV. Nagrody

1. Najlepsi Zawodnicy w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody bezpośrednio po ukończeniu rywalizacji.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w późniejszym terminie.

XXV. Komunikat techniczny

1. Przed zawodami zostanie wydany komunikat techniczny, w którym zostaną podane uszczegóławiające informacje o Biegach.
2. Komunikat techniczny zostanie przesłany do wszystkich zapisanych Zawodników, na wskazany przez nich adres e-mail podany w formularzu zapisów, a także zamieszczony na stronie zawodów najpóźniej na 1 dzień przed Imprezą.

XXVI. Ochrona wizerunku i dane osobowe

1. Uczestnicy zawodów wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora ich wizerunku w celu promocji wydarzenia, udokumentowania Biegów, promocji Biegów przez podmioty współpracujące i partnerów oraz sponsorów zawodów.
2. Uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów wewnętrznych Organizatora.

XXVII. Postanowienia końcowe

1. Zawody odbędą się będą bez względu na panujące warunki atmosferyczne.
2. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu grozi dyskwalifikacją Uczestnika.
3. Uczestników obowiązują przepisy Prawa Ruchu Drogowego przy poruszaniu się na trasie Biegów.
4. Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników Biegów, należy kierować do Organizatora (e-mail: biuro@silesianhighland.com z tytułem: „Protest”), w terminie 24 godzin od zakończenia Imprezy. Protesty będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia wpływu protestu. Po tym terminie wyniki Biegów stają się wynikami oficjalnymi.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
6. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.

Kontakt:

Tomasz Sar
Dyrektor Silesian Highland Half Marathon
Tel.: 697-433-452

Marcin Czapla
V-ce Dyrektor Silesian Highland Half Marathon
Tel.: 508-017-222